top of page

Etický kodex

Jako kouč se hlásím k Etickému kodexu mezinárodní federace koučů (ICF). Tento kodex jednoznačně určuje, jakým způsobem přistupuji ke svému povolání.

Ke svým klientům přistupuji jako k rovnocenným partnerům, kterým pomáhám dosahovat změn a cílů, které se vytyčí. Poskytuji veškeré know-how kouče a osobní péči na cestě k osobnímu a profesnímu rozvoji.

 

Výňatek z Etického kodexu:

Vysvětluji a starám se o to, aby můj klient (klienti) a objednavatel/(é) před úvodní schůzkou chápali povahu a potenciální hodnotu koučinku, povahu a omezení vyplývající ze zachování mlčenlivosti, finanční uspořádání a jakékoli další podmínky koučovací dohody.

Ještě před zahájením služeb vytvářím se svým klientem (klienty) a objednavatelem/i dohodu/kontrakt, který se týká rolí, odpovědností a práv všech zúčastněných stran.

Udržuji nejpřísnější úroveň zachování mlčenlivosti se všemi stranami tak, jak je dohodnuto. Jsem si vědom a souhlasím s tím, že se budu řídit všemi příslušnými zákony, které se týkají osobních dat a komunikace.

Je mi jasné, jak se v průběhu všech koučovacích interakcí budou předávat informace mezi všemi zúčastněnými stranami.

Mám s klienty i objednavateli či zájmovými stranami vyjasněné podmínky, za kterých informace nemohou zůstat důvěrné (např. nelegální činnost, pokud to vyžaduje zákon na základě platného soudního příkazu nebo předvolání, bezprostředně hrozící či pravděpodobné nebezpečí ohrožení sebe nebo ostatních atp.). Tam, kde je přiměřený důvod se domnívat, že se jedná o některou z výše zmíněných okolností, budu muset informovat příslušné úřady.

Když pracuji jako interní kouč, pracuji s konflikty zájmů nebo potenciálními konflikty zájmů mezi mými klienty koučování a objednavatelem/i prostřednictvím koučovací dohody a následných rozhovorů. To by mělo zahrnovat řešení organizačních rolí, odpovědností, vztahů, záznamů, zachování mlčenlivosti a dalších požadavků na zprávu.

Uchovávám, ukládám a zbavuji se jakýchkoli záznamů včetně elektronických souborů a komunikace, které byly vytvořeny v průběhu mých profesionálních interakcí způsobem, který zaručuje zachování mlčenlivosti, bezpečí a soukromí a který se shoduje se všemi příslušnými zákony a dohodami. Dále se snažím, abych dostatečně využíval objevující se a rostoucí technologické vývojové trendy, které se v koučovacích službách používají (technologicky podporované koučovací služby) a abych věděl, jaké etické standardy se na ně vztahují.

Pozorně sleduji známky toho, že by mohlo dojít ke změně hodnoty získávané z koučovacího vztahu. Pokud k tomu dojde, udělám změnu ve vztahu nebo podpořím klienta (klienty)/objednavatele, aby si našli jiného kouče, hledali jiného odborníka nebo použili jiné zdroje.

Respektuji právo všech stran ukončit koučovací vztah v jakémkoli bodě či z jakéhokoli důvodu v průběhu koučovacího procesu v souladu s ustanoveními dohody.

Jsem obezřetný, co se týče důsledků toho, mít více kontraktů a vztahů se stejným klientem (klienty) a objednavateli najednou, abych se vyhnul situacím týkajících se konfliktu zájmů.

Jsem si vědom a aktivně se starám o jakékoli rozdílnosti v hierarchii či statutu mezi mnou a klientem, které mohou být způsobeny kulturními, vztahovými, psychologickými či kontextuálními důvody.

Přiznávám svým klientům potenciální obdržení kompenzace nebo jiných benefitů, které bych mohl získat tím, že doporučím svého klienta třetí straně.

V jakémkoli vztahu zajišťuji konzistentní kvalitu koučování bez ohledu na množství či formu smluvené kompenzace.

bottom of page